Algemene voorwaarden

Algemene aanvullende leverings- en verkoop voorwaarden Dønsta BV

Dønsta BV gevestigd aan de Beemdstraat 4f te Deil, hierna te noemen “Dønsta ”

Artikel 1: Algemeen

1.1 Dønsta is de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid te Deil gemeente West-Betuwe.

1.2 Afnemer is elke natuurlijke of rechtspersoon, aan wie door Dønsta een aanbieding en/of opdrachtbevestiging is gericht, dan wel met wie enigerlei een overeenkomst(en) wordt gesloten. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, zijn deze algemene voorwaarden van toepassing op alle aanbiedingen, verbintenissen, overeenkomsten en rechtsbetrekkingen, hoe dan ook genaamd, tussen Dønsta en derden, de uitvoering daarover begrepen.

1.3 Van het in deze aanvullende voorwaarden bepaalde kan uitsluitend worden afgeweken als dat uitdrukkelijk en schriftelijk met Dønsta wordt overeengekomen. De afnemer kan zich nimmer beroepen op afwijkende gewoonten en/of gebruiken.

1.4 Indien de afnemer naar eigen algemene (inkoop)voorwaarden verwijst, zijn die slechts van toepassing als dat door Dønsta uitdrukkelijk en schriftelijk is aanvaard en slechts voor zover deze voorwaarden niet in strijd komen met het bepaalde in de algemene en aanvullende voorwaarden van Dønsta. Laatstgenoemde voorwaarden prevaleren te allen tijde. Enig andersluidend beding in de voorwaarden van afnemer doet aan het voorgaande niet af.

1.5 Waar in deze aanvullende voorwaarden wordt gesproken van levering, wordt daaronder tevens ook verstaan het mogelijk verrichten van diensten en werkzaamheden van welke aard dan ook.

Artikel 2: Aanbiedingen

2.1 Alle aanbiedingen van Dønsta in welke vorm ook gedaan, en de in publicaties van Dønsta vermelde gegevens, zijn aan wijzigingen onderhevig, vrijblijvend en herroepelijk. Dønsta wordt door een enkele aanbieding nimmer op enige wijze gebonden, tenzij in de betreffende aanbieding uitdrukkelijk en schriftelijk anders is bepaald.

2.2 Een overeenkomst met Dønsta komt pas tot stand na een schriftelijke bevestiging daarvan (orderbevestiging) door Dønsta. Aanbiedingen kunnen voorafgaand aan een orderbevestiging te allen tijde worden ingetrokken of gewijzigd en verkrijgen in ieder geval, behoudens eerdere aanvaarding, van rechtswege een vrijblijvend karakter op de 30e (dertigste) dag na de aanbieding, tenzij in die aanbieding anders is bepaald.

2.3 De (intellectuele eigendom) rechten van tekeningen, berekeningen, modellen, monsters, beschrijvingen, afbeeldingen, maatopgaven en dergelijke, die onderdeel zijn van een aanbieding of publicatie, blijven (komen) te allen tijde berusten bij Dønsta mits uitdrukkelijk is overeengekomen dat er voldoende financiële compensatie door opdrachtgever is voldaan.

2.4 Elke aanbieding is gebaseerd op de door afnemer verstrekte gegevens en specificaties, tenzij de aanbieding zelf uitdrukkelijk anders vermeldt.

2.5 In een aanbieding vermelde termijnen en tijdsbepalingen, geldend voor Dønsta, zijn streefdata en nimmer als fatale termijnen te beschouwen.

2.6 Indien een aanbieding van Dønsta niet binnen drie maanden na haar dagtekening leidt tot een overeenkomst, is Dønsta onvoorwaardelijk gerechtigd om haar kosten voor het doen van de betreffende aanbieding, waaronder mede begrepen de kosten van het maken van benodigde gereedschappen, aan de afnemer in rekening te brengen.

Artikel 3: Totstandkoming overeenkomst

3.1 De overeenkomst met Dønsta komt eerst tot stand wanneer Dønsta een aan haar gegeven opdracht schriftelijk heeft aanvaard. Een overeenkomst wordt geacht tot stand te zijn gekomen op het moment waarop Dønsta de orderbevestiging verzendt. Bij gebreke van een opdrachtbevestiging door Dønsta wordt de afleverbon in combinatie met de factuur geacht als opdrachtbevestiging te gelden onder de algemene leveringscondities van Dønsta. Eventuele afwijkingen daarvan dienen uitdrukkelijk door Dønsta schriftelijk te zijn aanvaard.

3.2 De afnemer is aan zijn opdracht, in welke vorm dan ook opgegeven, gebonden gedurende een periode van zeven dagen na dagtekening van de opdracht of (indien het een mondeling verstrekte opdracht betreft) na het geven van de opdracht.

3.3 Een verklaring van de afnemer dat hij zijn opdracht wenst te annuleren of te wijzigen, afgegeven gedurende deze periode van zeven dagen, kan derhalve niet voorkomen dat een overeenkomst op basis van de (oorspronkelijke) opdracht tot stand komt, indien Dønsta de opdracht alsnog aanvaardt/bevestigt binnen deze periode van zeven dagen.

3.4 De door Dønsta aan de afnemer verzonden opdrachtbevestiging wordt geacht de inhoud van de gesloten overeenkomst volledig en juist weer te geven. De afnemer wordt geacht met de inhoud van de opdrachtbevestiging in te stemmen tenzij hij binnen zeven dagen na dagtekening van deze orderbevestiging schriftelijk aan Dønsta te kennen geeft dat hij zich niet met de inhoud kan verenigen.

3.5 Eventuele aanvullende afspraken en/of toezeggingen gemaakt en/of toezegging gedaan door medewerkers van Dønsta of namens Dønsta gemaakt en/of gedaan door andere personen die als vertegenwoordigers optreden, binden Dønsta alleen indien deze afspraken en/of toezegging door de tot vertegenwoordiging bevoegde bestuurder(s) van Dønsta schriftelijk zijn bevestigd.

Artikel 4: Prijzen en betaling

4.1 De opgegeven en/of overeengekomen prijzen zijn “af magazijn”, exclusief omzetbelasting en verpakking, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.

4.2 De in offertes, contracten en orderbevestiging vermelde prijzen zijn gebaseerd op de ten tijde van totstandkoming van de overeenkomst geldende kostenfactoren, zoals valutakoersen, fabrikantenprijzen, grondstof- en materiaalprijzen, loon- en transportkosten, verzekeringspremies, belastingen, invoerrechten en andere heffingen van overheidswege.

4.3 Dønsta behoudt zich het recht voor om indien na de datum van de offerte of na de datum waarop de overeenkomst tot stand is gekomen, maar vóór de dag van levering verhogingen in één of meer kostenfactoren zoals o.a. genoemd in lid 2 optreden, deze verhogingen aan de afnemer in rekening te brengen.

4.4 Alle prijzen welke Dønsta vermeldt in haar offertes zijn onder voorbehoud.

4.5 Betaling dient steeds zonder korting, opschorting of verrekening te geschieden binnen de door Dønsta aangegeven termijn, te rekenen vanaf de factuurdatum. Dønsta behoudt zich het recht voor aan afnemers slechts te leveren met in achtneming van een kortere betalingstermijn. Zij is te allen tijde gerechtigd, van de afnemer aanvullende zekerheid voor de betaling van de overeengekomen prijs te verlangen, zonder daarvoor enige reden te hoeven noemen.

4.6 Bij overschrijding van de geldende betalingstermijn is de afnemer aan Dønsta vanaf de vervaldatum een vertragingsrente verschuldigd van 2% per maand of gedeelte daarvan, over het onbetaald gelaten deel van het factuurbedrag, tenzij de wettelijke rente hoger is dan het hier genoemde percentage, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. Artikel 6:119 BW lid 2 BW is van overeenkomstige toepassing.

4.7 Bij het niet of niet tijdig nakomen van enige verplichting door afnemer is deze aan Dønsta verschuldigd de buitengerechtelijke kosten, indien en zodra Dønsta zich genoodzaakt ziet een derde met behandeling van de zaak te belasten. De kosten zullen worden berekend volgens het Rapport Voorwerk II, met een minimum van € 250,00, onverminderd het recht van Dønsta om de werkelijke kosten te vorderen, indien deze hoger blijken te zijn.

4.8 In geval van niet (tijdige) betaling van enig opeisbaar bedrag van opschorting van betaling, aanvraag tot surseance, faillissement, schuldsanering of in geval van liquidatie van de onderneming van afnemer, danwel indien op diens roerende of onroerende zaken conservatoir of executoriaal beslag wordt gelegd, heeft Dønsta het recht om de overeenkomst of dat gedeelte daarvan dat op de betreffende datum nog niet is uitgevoerd, zonder rechterlijke tussenkomst en zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn, te ontbinden en eventueel onbetaald gebleven zaken terug te vorderen, onverminderd haar recht op schadevergoeding. In bovengenoemde gevallen is ook elke vordering die Dønsta op de afnemer heeft direct en volledig opeisbaar.

Artikel 5: Levering

5.1 Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, geldt een opgegeven levertijd slechts bij benadering en is deze nimmer te beschouwen als fatale termijn. Dønsta is niet aansprakelijk voor overschrijding ervan, door welke oorzaak dan ook. Afwijking van de opgegeven levertijd geeft afnemer nimmer het recht de opdracht te annuleren, de overeenkomst te ontbinden of te beëindigen, haar eigen verplichtingen op te schorten, danwel schadevergoeding te vorderen.

5.2 Een eventueel op afwijking van de levertijd uitdrukkelijk gesteld contractuele boete is door Dønsta niet verschuldigd indien de afwijking/ overschrijding het gevolg is van overmacht als bedoeld in artikel 9 van deze algemene voorwaarden.

5.3 Alle leveringen geschieden “af magazijn”. Indien in afwijking daarvan wordt overeengekomen dat Dønsta (enig onderdeel van) transport zal verzorgen, is Dønsta vrij in de keuze van de wijze van transport en de expediteur. De vrachtkosten zullen door Dønsta aan afnemer in rekening kunnen worden gebracht. Aflevering zal uitsluitend geschieden aan verharde wegen en bij per trailer bereikbare adressen. De afnemer is gehouden voldoende personeel en materieel ter beschikking te stellen ter lossing van de gekochte zaken.

5.4 Indien de levering in gedeelten geschiedt, heeft Dønsta het recht iedere levering als een afzonderlijke transactie te beschouwen.

Artikel 6: Garanties

6.1 Uitsluitend indien de garantieverplichtingen ter zake de door Dønsta geleverde zaken niet door derden (zoals fabrikanten) op zich zijn genomen, kan de afnemer jegens Dønsta (garantie)aanspraken doen gelden. De aansprakelijkheid van Dønsta is in dat geval beperkt tot gebreken die een gevolg zijn van mogelijke constructiefouten en of montage fouten.

6.2 Alle door Dønsta geleverde zaken dienen te worden gebruikt overeenkomstig haar oorspronkelijke doelstelling dan wel de gegeven aanwijzingen en/of de gebruiksaanwijzing welke vrij opvraagbaar is.

6.3 Bij geconstateerde afwijking(en) hiervan is Dønsta gerechtigd alle garantie verplichtingen te herzien en of af te wijzen.

6.4 Met inachtneming van de hierna gestelde beperkingen garandeert Dønsta de deugdelijkheid en kwaliteit van de door haar geleverde zaken, gebruikte materialen en de behoorlijke uitvoering van de werkzaamheden of diensten gedurende een termijn van ten hoogste zes maanden na levering “af magazijn”, danwel na uitvoering van de werkzaamheden of diensten. Voor niet door Dønsta geproduceerde zaken gelden de garantiebepalingen van de producenten in kwestie.

6.5 Onder de garantie vallen niet de gevolgen van normale slijtage of onoordeelkundige danwel onjuist gebruik. Elke garantie vervalt op het tijdstip waarop, anders dan door Dønsta of met schriftelijke instemming , aan het door Dønsta geleverde goed reparaties worden uitgevoerd of wijzigingen worden aangebracht. Gebreken, die het gevolg zijn van fouten die aan de afnemer of een derde zijn toe te rekenen, waaronder begrepen onjuiste installatie of montage, vallen niet onder de garantie.

Artikel 7: Inspectie en klachten

7.1 Afnemer is gehouden de geleverde zaken c.q. de verrichte werkzaamheden/diensten terstond bij aflevering te inspecteren.

7.2 Klachten dienen schriftelijk en zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 7 dagen na levering van de zaken of uitvoering van de werkzaamheden/diensten danwel, bij niet zichtbare gebreken, binnen 7 dagen nadat de gebreken zijn geconstateerd of redelijkerwijs konden worden geconstateerd, bij Dønsta te worden gemeld. Dit dient te geschieden per aangetekend brief, met een duidelijke en nauwkeurige omschrijving van de klacht, onder opgave van het factuurnummer waarmee de betreffende zaken zijn gefactureerd.

7.3 In geval van een door Dønsta gegrond bevonden klacht, is de aansprakelijkheid van Dønsta te allen tijden beperkt tot herstel, danwel vervanging of (her)levering, danwel restitutie van de koopsom, zulks ter keuze van Dønsta. Dønsta kan nimmer worden gehouden tot vergoeding van enige schade, behalve als die schade het gevolg is van opzet of grove schuld zijdens Dønsta.

7.4 H et indienen van een klacht ontslaat de afnemer niet van zijn verplichtingen jegens Dønsta. Noch komt de afnemer het recht toe dergelijke verplichtingen op te schorten.

Artikel 8: Aansprakelijkheid

8.1 De aansprakelijkheid van Dønsta is te allen tijde beperkt tot hetgeen zij conform de algemene voorwaarden van de Metaalunie en deze aanvullende voorwaarden op zich heeft genomen.

8.2 In geval van reclame is Dønsta, indien de gegrondheid van de reclame de kwaliteit betreffende door Dønsta wordt vastgesteld en voor Dønsta tevens aansprakelijkheid als bedoeld in lid 1 bestaat, uitsluitend gehouden tot, zulks ter keuze van Dønsta: a. (kosteloos) herstel van de gebreken; b. levering van vervangende zaken c.q. onderdelen, na terugontvangst van de gebrekkige zaken c.q. onderdelen; c. terugbetaling van de ontvangen koopsom/creditering van de aan de afnemer gezonden factuur, met ontbinding zonder rechterlijke tussenkomst van de gesloten overeenkomst, alles voor zover de koopsom, de factuur en de overeenkomst betrekking op de geleverde gebrekkige zaken hebben ; d. een in overleg met afnemer te betalen schadeloosstelling in andere vorm dan hiervoor bedoeld, welke nimmer de koopsom van de geleverde zaken kan overtreffen.

8.3 Behoudens eventuele verplichtingen van uit hoofde van bovenstaande is Dønsta nimmer gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan afnemer en anderen, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld van Dønsta (door degenen die Dønsta aansprakelijk houdt met middelen rechtens aan te tonen). Met name is Dønsta ook nimmer aansprakelijk voor vertragingsschade, gevolg- of bedrijfsschade, directe- of indirect, hoe ook genaamd -winstderving en stilstandschade daaronder begrepen- geleden door afnemer, diens ondergeschikten en bij of door hem tewerkgestelde derden, ontstaan door hele of gedeeltelijke (her)levering van zaken, vertraagde of ondeugdelijke levering, of het uitblijven van levering van zaken of door de zaken zelf. Evenmin is Dønsta aansprakelijk voor schade als gevolg van het verschaffen van gebrekkige medewerking, informatie of materialen door afnemer of schade die direct of indirect het gevolg is van schending van intellectuele eigendomsrechten van derden als gevolg van gebruik van door of vanwege de afnemer verstrekte gegevens.

8.4 Afnemer is niet gerechtigd de zaken waarover geen gemotiveerde reclame bestaat terug te zenden. Geschiedt dit zonder geldige redenen toch, dan zijn alle kosten aan terugzending verbonden ten laste van afnemer. Dønsta is in dat geval vrij de zaken voor rekening en risico van afnemer onder derden op te slaan.

8.5 Afnemer is gehouden Dønsta te vrijwaren voor alle aanspraken die derden ter zake van de uitvoering van de overeenkomst tegen Dønsta mochten doen gelden, voor zover de wet zich er niet tegen verzet dat de uit deze uitspraken voortvloeiende schaden en kosten voor rekening van afnemer komen. Meer in het bijzonder vrijwaart afnemer Dønsta voor aanspraken van derden op grond van industriële eigendommen ten aanzien van de vervaardiging en levering van een product dat op zijn aanwijzingen door Dønsta gefabriceerd is of dat Dønsta op zijn aanwijzing heeft laten fabriceren.

8.6 De hoogte van de door Dønsta te vergoeden schade kan nimmer meer bedragen dan de waarde van de door Dønsta geleverde zaken waarop de schade betrekking heeft.

Artikel 9: Overmacht

9.1 Onder overmacht dient te worden verstaan, elke omstandigheid buiten de macht van Dønsta die van dien aard is dat naleving van de overeenkomst niet mogelijk is of in redelijkheid niet van haar kan worden gevergd (niet toerekenbare tekortkoming in de nakoming). Onder overmacht wordt mede verstaan: oorlog, onlusten en vijandelijkheden van welke aard dan ook, blokkade, boycot, natuurrampen, epidemieën, gebreke aan grondstoffen, verhindering en onderbreking der transportmogelijkheden, storingen in het bedrijf van Dønsta, in- en uitvoerbeperkingen of -verboden, belemmeringen veroorzaakt door maatregelen, wetten of besluiten van internationale, nationale of regionale (overheid) instanties, stakingen. Indien Dønsta door overmacht haar leveringsplicht niet, niet behoorlijk, of niet tijdig kan nakomen, is zij gerechtigd de overeenkomst of het nog niet uitgevoerde gedeelte als ontbonden te beschouwen, danwel voor bepaalde of onbepaalde tijd op te schorten, zulks te harer keuze. In geval van overmacht kan afnemer niet zelf de ontbinding van de overeenkomst vorderen en kan hij Dønsta niet tot schadevergoeding aanspreken.

Artikel 10: Verjaring en verval

10.1 Ieder vorderingsrecht en verweer jegens Dønsta verjaart en vervalt door het enkele verloop van één jaar na het ontstaan van de vordering. Geldt wettelijk een kortere termijn dan prevaleert deze korte termijn.

Artikel 11: Eigendomsvoorbehoud en zekerheid

11.1 Door Dønsta geleverde zaken blijven eigendom van Dønsta tot aan het moment van volledige betaling van al hetgeen afnemer uit hoofde van, samenhangende met of voortvloeiende uit de overeenkomst met Dønsta, aan Dønsta verschuldigd is.

11.2 Tot aan het moment waarop de eigendommen op afnemer zijn overgegaan is het afnemer niet toegestaan de geleverde zaken te bezwaren, vervreemden, in pand te geven of daarop enig ander zakelijk of persoonlijk recht te vestigen ten behoeve van zichzelf of een derden. Afnemer wordt geacht de zaak uitsluitend om niet voor Dønsta te houden zodat Dønsta naast eigenaar tevens bezitter van de zaken blijft.

11.3 Onverminderd het in het vorige artikellid bepaalde is het afnemer toegestaan de zaken aan derden te verkopen in het kader van zijn normale bedrijfsuitvoering, echter alleen na uitdrukkelijk schriftelijke goedkeuring van Dønsta.

Artikel 12: Toepasselijk recht en geschillen

12.1 Op alle door Dønsta gedane aanbiedingen en op alle door haar met een afnemer gesloten overeenkomsten, de daaruit voortvloeiende, voortbouwende verbintenissen en/of overeenkomsten daaronder begrepen, is Nederlands recht van toepassing.

12.2 Alle geschillen voortvloeiende uit, of verband houdende met deze voorwaarden en de tussen partijen ontstane rechtsverhoudingen, ook die welke slechts door één der partijen als zodanig wordt beschouwd, zullen in eerste instantie uitsluitend worden berecht door de bevoegde rechter te Arnhem, voor zover de rechtbank de relatief bevoegde rechter is tenzij Dønsta er de voorkeur aan geeft zich te wenden tot de bevoegde rechter van de woonplaats of de plaats van vestiging van de afnemer.